Học phí

MẦM NON
ANH ANH
BIỂU PHÍ   
Phí nhập học:       1.000.000đ (đóng 1 lần duy nhất không hoàn lại)            
Phí đồng phục:     500.000đ/ 2 bộ (2 mùa trong năm)            
Phí tiêu hao đồ dùng, học liệu, học phẩm: 80.000đ/tháng ( Thu theo tháng)        
Phí xây dựng đầu năm: 500.000 ( đóng vào tháng 8 hàng năm)            
Tiền ăn: 40.000/1 ngày                
Đơn vị tính: Đồng              
                 
HỌC PHÍ ĐỐI VỚI KHỐI LỚP CHỒI:   
  Lứa tuổi  từ 10 - 15 tháng tuổi: 2.500.000đ/tháng
Lứa tuổi từ 15- 36 tháng tuổi: 2.300.000đ/tháng
 
 
         Lựa chọn 1 Lựa chọn 2 Lựa chọn 3 Lựa chọn 4  
Một năm (Giảm 8%) Sáu tháng (Giảm 5%) Ba tháng (Giảm 3%) Một tháng  
Đóng trước 5 ngày trước khi vào học Đóng từ ngày 25 - 30  hàng tháng  
 
Học phí Tiền ăn Học phí Tiền ăn Học phí Tiền ăn Học phí Tiền ăn  
25,392,000 10,560,000 13,110,000 5,280,000 6,693,000 2,640,000 2,300,000 880,000  
Cộng:  35,952,000 Cộng:  18,390,000 Cộng:  9,333,000 Cộng:  3,180,000  
                 
HỌC PHÍ ĐỐI VỚI KHỐI LỚP LỘC - HOA - TRÁI  
         Lựa chọn 1 Lựa chọn 2 Lựa chọn 3 Lựa chọn 4  
Một năm (Giảm 8%) Sáu tháng (Giảm 5%) Ba tháng (Giảm 3%) Một tháng  
Đóng trước 5 ngày trước khi vào học Đóng từ ngày 25 - 30  hàng tháng  
Học phí Tiền ăn Học phí Tiền ăn Học phí Tiền ăn Học phí Tiền ăn  
24,288,000 10,560,000 12,540,000 5,280,000 6,402,000 2,640,000 2,200,000 880,000  
Cộng:  34,848,000 Cộng:  17,820,000 Cộng:  9,042,000 Cộng:  3,080,000  
   
   
Tặng 50% phí nhập học, giảm  10% học phí trong vòng 1 năm tính từ thời gian nhập học